Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica

Športovcov 341/2
01701 Považská Bystrica
IČO: 17050561

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica


Naša Stredná odborná škola strojnícka  v Považskej Bystrici je typ školy, ktoré vzdeláva a vychováva mládež v strojárskych a s elektrotechnických profesiách. Na našu školu prichádzajú žiaci zo základných škôl z Trenčianskeho ako aj zo Žilinského kraja.

Cieľom našej strednej školy je poskytnúť svojim študentom čo najvyššie teoretické i odborné vedomosti, pracovné návyky a zručnosti vo zvolenom učebnom odbore, aby sa bez väčších problémov mohli zaradiť do pracovného pomeru ako i do spoločnosti a obstáť v nej.

Príprava všetkých učebných odborov na našej odbornej škole trvá tri roky. Úspešným vykonaním záverečnej skúšky učni získajú výučný list v danom odbore. Príprava všetkých študijných odborov trvá štyri roky. Končí vykonaním úspešnej maturitnej skúšky. Žiaci s výučným listom maju možnosť získať maturitu formou nadstavbového štúdia.

Teoretické vyučovaniesa uskutočňuje v hlavnej budove Strednej odbornej školy v triedach, odborných a počítačových učebniach. Vyučovanie zabezpečujú vysoko kvalifikovaní pedagógovia. Teoretické vyučovanie sa delí na všeobecnovzdelávacie a odborné predmety.

Odborné učebne
     

Odborné vyučovanie prebieha vo vlastných dielňach Strednej odbornej školy ako aj mimo nej vo firmách. V jednotlivých učebných odboroch vyučujú skúsení majstri odborného výcviku.

     
                   

Komplex Strednej odbornej školy tvoria 2 pavilóny teoretického vyučovanie, telocvičňa, 2 pavilóny praktického vyučo­vania.

Odbory na škole

Čo môžete u nás študovať

 

V našej SOŠ sa vyučujú tieto študijné  a učebné odbory:

Ø  Študijné odbory– štvorročné štúdium, ukončené maturitnou skúškou. Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie.

2411 4

Mechanik nastavovač –programátor CNC

2413 4

Mechanik strojov a zariadení

2697 4

Mechanik elektrotechnik

2682 4

Mechanik počítačových sietí

3447 4

Grafik digitálnych médií

 

Ø  Učebné odbory– trojročné štúdium, ukončené záverečnými skúškami. Absolvent získa výučný list v danom odbore.

2433 2

Obrábač kovov - obsluha CNC stroja

2433 2

Kontrolór kvality výroby a logistik

2466 2 02

Mechanik opravár – stroje a zariadenia

2487 2 01

Autoopravár  - mechanik

2683 2 11

Elektromechanik – silnoprúdová technika

 

      Dvojročný Učebný odbor– dvojročné štúdium pre  žiakov končiacich ZŠ v nižšom ako 9 ročníku

2477 0 00

Obrábanie kovov „B“

Ø  Nadstavbové štúdium– dvojročné štúdium nadväzujúce na trojročné štúdium, ukončené maturitnou skúškou. Absolvent získava maturitné vysvedčenie.

2414 4 01

Výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

2414 4 02

Obrábanie materiálov

2675 4 01

Elektrotechnika - energetika

2675 4 03

Elektrotechnika –elektronické zariadenia

2489 4 01

Manažér predaja a prevádzky autoservisu

 

Ø  pomaturitné  štúdium– dvojročné štúdium nadväzujúce na ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Absolvent získava výučný list v danom odbore a maturitné vysvedčenie z odborných predmetov.

2411 4

Mechanik nastavovač

2682 4

Mechanik počítačových sietí

2697 4

Mechanik elektrotechnik

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr. Anna Ozábalová - riaditeľka

Mgr. Štefan Capák - zástupca

Kde nás nájdete?

Zobrazit